En søndagstur på Gomalandet i en tidlig etterkrigstid.

Gomalandet en tidlig etterkrigstid. Storenggata går litt til høyre  mellom barakkene oppover mot den nye bebyggelsen der Baneenga var.

Vi gikk ofte søndagsturer onkel Nils og jeg. Han kom gjerne innom kjøkkenet til mor på morgenen og spurte om «guten» hadde lyst til å være med på en formiddagstur. På disse turene i slutten av 2. verdenskrig og i en tidlig etterkrigstid traff han mange kjente. Gomalandet var den gangen et lite lokalt samfunn der alle i større eller mindre grad kjente til hverandre. På den tiden var det vanlig å kle seg litt «finere» i helgene, mest for å markere at det var en hviledag. De voksne hadde gjerne dress og kappe og barna var med nyvaskete klær. Da gikk vi gjerne ned til Kamsvåghuset ved Nordsundbroa der det var samleplass for mange og der det ble pratet og utvekslet nyheter.

På hjemturen fra Gomalandet gikk vi gjerne oppover Storenggata, som den gangen besto av barakkebebyggelse på begge sider av veien vi gikk. Navnet Storenggata betegnet at det i tidligere tider var beite og slottamark på dette området. Barakkene ble satt opp i begynnelsen av krigen for å avhjelpe husmangelen etter terrorbombingen 28. april til 1. mai 1940. Dette gjorde sitt til at driften på gården etter hvert ble så lite lønnsom at den ble avviklet grunnet at beite-og slottamarkene ble til tomter.

Øverst i denne gata dreide vi til høyre for å følge Baneveien, eller Bentnesveien som den senere ble hetende, vi fulgte den til vi omtrent var på høyde med sommerfjøset, for dernest å følge den bratte bakken nedover mot Strand Gård.

Dette måtte ha vært en sommerdag, for jeg husker enda hvor frodig gresset på Baneenga var. Denne engen lå til venstre for oss, før vi svingte nedover veien mot det store våningshuset.  Ingen steder kunne jeg huske at gresset var kraftigere og grønnere enn akkurat der. Men så var det også en del av den fineste slåttemarken på hele den store gården, som enda den gangen hadde store områder av bydelen Gomalandet.

Onkel Nils arbeidet på den tiden på et vedlager som var plassert på Devoldholmen. Da det gikk ut med gårdsdrifta på Strand Gård grunnet at beitemarker og slottamarker var blitt til bebyggelse for byens befolkning var det ikke nok inntektsgrunnlag for han på gården lengre. Jeg husker akkurat dette veldig godt, for jeg var ofte der og besøkte han, antagelig på slutten av arbeidsdagen og at vi da enten tok sundbåten eller gikk rundt Vågen når vi skulle tilbake på gården etter endt sin arbeidsdag.

Ofte når han kom hjem etter arbeid om kvelden hadde han med seg ”noe godt” til oss barna, det kunne være en sjokoladeplate, frukt eller lignende. Alt av dette var mangelvare på den tiden, og vi satte umåtelig stor pris på stundene og de små gledene som dette gav da det var knapphet på det meste.

Men kan aldri huske at han omga seg med noen nære venner. onkel Nils var singel hele livet og døde forholdsvis tidlig, han ble bare 54 år gammel. Tante Justine kom hjem en sen høstkveld i begynnelsen av 1950-årene og fortalte den triste nyheten om at onkel Nils var død. Dette med død var noe vi barna var skjermet for, det skulle på en måte ikke være vår del av verden. Onkel Nils fikk hjerneslag en kveld mens han satt i skuret på kirkelandet og ventet på sundbåten, og døde så vidt jeg husker, samme kvelden. De gode minnene etter en snill onkel vil alltid følge meg.

 

 

Reklamer
Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Begynnelsen på driften av Strand Gård på Gomalandet.

Kristiansund på begynnelsen av 1800-tallet.

En vårdag i begynnelsen av juni måned i 1761 var det noen personer som beveget seg på Ytterlandet som historien vil ha det til denne delen av Kirkelandet og Gomalandet en gang var blitt kalt. De spaserte ut mot bergene på Nordsiden ved Dalasundet eller Nordsundet. Litt til venstre fra der de sto var Teistholmsundet med Teistholmen. Der ble det diskutert ivrig. Samtalen gikk delvis på engelsk blandet med den dialekten som hørte til på våre trakter her på Nordmøre. På den tida bodde det svært lite folk på knausene rundt om på Gomalandet. Det de ble enige om i samtalens løp ble starten på gårdbruker og forretningsvirksomheten på Strand Gård på Gomalandet i Kristiansund. Plassen der våningshuset etter hvert ble satt opp het på den tiden Sølvskjeberget. Om det har bodd folk der tidligere har jeg ikke helt funnet ut av, men flere opplysninger som har kommet fram kan tyde på det. Den ene av personene som var med på denne spesielle turen var en yngre kar med navnet Niels Strand og som på dette tidspunktet var 28 år gammel. Hvem de andre personene var som gikk turen denne spesielle dagen på knausene hvor gården ble bygd vites ikke.

Niels Strand var født i april 1733. Han løste borgerbrev i byen i 1761 som innenlandshandler. Han hadde da tjent som dreng i 3 år og som kjøpsvend i 7 år i det engelske kompaniet. De personene som gikk under navnet det engelske kompani i Kristiansund på den tiden var for det meste skotter som hadde reist til landet vårt i 1730-1740 årene grunnet uroligheter mellom Skottland og England. I tillegg til stridigheter var det store omlegginger der borte både av økonomisk og sosial karakter.. De var kjøpmenn med stor ekspertise på blant annet fiskeproduksjon og hvordan klippfisk ble tilvirket. For å få en slik ekspertise ga den Dansk-Norske statsmakten privilegier til dem som gjorde at de fikk mange fordeler som byens øvrige kjøpmenn ikke hadde og derved ga dem bedre muligheter for lønnsom drift.

Her kan nevnes at de ikke betalte avgifter og skatt. De var også fritatt for ulønnede kommunale verv. Betingelsene var blant annet at de ikke giftet seg eller oppholdt seg ut over 20 år i landet. De fleste av dem fraktet alt sitt gods og gull ut av landet før de 20 årene var gått. Det var antydet mange tønner, men sagnet er sikkert i mange tilfeller overdrevet. Ekspertisen de etterlot seg til Nordmøringene den gangen overgikk dette tapet mange ganger slik som det ble tolket av historikere og andre.

Historien vet også å berette at Niels Strand foretok den første oppdyrkingen på Strand Gård, som denne plassen etterhvert ble hetende. Stedsnavnet skal være oppkalt etter han. Før den tid var stedsnavnet som nevnt Sølvskjeberget etter et funn av en skatt der. Utenom en stor del av selve Gomalandet skulle også Skorpa og Meløya den gangen ha tilhørt Strand Gård. Niels Strand døde 29. mars 1798. Hans enke Anne Elisabeth Graboe fortsatte handelen og gårdsbruket med hjelp av sin manns brorsønn Knut Strand. Ved folketellingen i 1801 nevnes hun som enke og handlende. Hun var da 55 år gammel. Hun bodde på Strand Gård sammen med sin brorsønn som da var 29 år og sin brordatter Anne Dorthea. Sammen med dem var også to tjenestepiker og drengen Ole Andersen som da var enkemann og 67 år gammel.

Kort tid etter ble gården solgt til Lars Knutsen Moe. Han nevnes som eier ved takstforretningen i 1807. Da var det vånebygning, Sjøbrygge, fjøs og sommerfjøs på gården. Bygningene ble taksert til 450 spesidaler. Lars Moe lot sin bror Jonas Moe oppføre ny vånebyning i tilknytting til den som fortsatt besto. Denne bygningen består enda i dag og er godt tatt vare på av de nåværende eierne. Lars Knutsen Moe var en dyktig gårdbruker som foretok stor nydyrking. Den 29.oktober 1821 lot han fredlyse Skorpa , Meløya og Håskjærene som den gangen var rik på sjøfugleegg og dun. Lars Moe hadde en datter som ble gift med kjøpmann Thore Schjølseth fra Øksendal. Hennes navn var Maren. Han fikk 30. juli 1822 skjøte på Strand fra svigerfaren for 400 spesidaler. Samme året fikk han borgerskap som kjøpmann i Kristiansund. Thore Schjølseth var født i 1784.

Han drev omfattende forretningsvirksomhet. Svigerfaren Lars Moe fortsatte med gårdsdriften. Ved skjøte av 29.01 1839 kjøpte Thore Schjølseth Svendsengården på Gomalandet med tilligelser. Denne eiendommen omfattet blant annet Steinberget og strøkene rundt Naustkråa i Vågen. Etter et halvt år solgte han Svendsengården men beholdt Steinberget og Naustkråa som derved ble en del av Strand Gård. På den tiden strakte gården helt fra Naustkråa i Vågen, den senere Bersåseiendommen, og helt til Håskjærene.

Den videre historien om utviklingen av gårdsdrift og handelsdrift vil fortsette i min neste blogg.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Nordmøringen gjennom 400 år.

Vågen i Kristiansund har lange tradisjoner bakover i tid. Bilde fra Internett.

I sagatiden var Nordmøre langt større enn det er i dag.  Det strakte seg fra Stemshesten i sør til Bøle i nord og omfattet på den måten kystlandet på begge sider av Trondheimsfjorden. Det som vi i dag kaller Fosen hørte i gamle dager til Nordmøre. I tidlig middelalder ble det delt i to lener: Fosen og Edøy. Det var det gamle Edøy len som som senere ble kalt Nordmør fogderi. Dette fogderiet strakte seg fra Skarsøy i nord til Stemshesten i syd.

Nordmøre lå også den gangen i et overgangsdistrikt mellom Vestlandet og Trøndelag. Det var økonomiske stridigheter om rettigheter etc. da som nå. Men administrasjonen kom tidlig til å sortere under Trøndelag. Rundt år 1000 kom vi  til å høre inn under Frostatinget og bispestolen i Nidaros.

Vår plassering og kyststripe ut mot storhavet har til alle tider gjort at vi har hatt kontakt med omverdenen, både innenlands og utenlands. Nordmøringene har vært kjent for å være dyktige sjøfolk. Herfra dro vikinger ut på hærferd og herfra stevnet de også til Island og bosatte seg der da fiskeværene på den tiden over en lang periode hadde for stor befolkning.

Det har vært drevet fiske så lenge det har vært mennesker på Nordmøre. I vikingtida og fram til 1200-1300 tallet var dette fisket i vesentlig grad beregnet til å dekke det daglige behovet for de som bodde der. Men det er grunn til å anta at det allerede på den tida ble ført endel fiskeprodukter over de eldgamle stiene og veiene på Sunndalsøra og Litledalen til forskjellige plasser lengre inn i landet. Dessuten ble det i en mindre grad ført ut fisk og tran til engelske og andre  oversjøiske havner.  Senere økte denne eksporten, men folk på vår kyststripe ble ofte hemmet av embedsverket i Trondheim og hanseaternes storhetstid i Bergen.

På slutten av 1500 og begynnelsen av1600-tallet skjedde det store endringer på vår del av kysten grunnet den store trelasthandelen som da foregikk med Nederland. Handel og bytting av varer gjorde at det etter hvert vokste opp et bymiljø som den gangen ble kalt Lille-Fosen og som litt senere fikk bystatus med navnet Kristiansund. Fram til denne begivenheten var det mange hendelser som førte til utviklingen til bystatus for vår kjære by.

Den store trelastdriften gjorde også sitt til at det økonomiske livet her på traktene forandret seg. Fra rikt værfiske til trelasteksport. Dette førte Nordmøre ut av middelalderen og inn en nyere tid. Alle de fartøyene som fra begynnelsen av 1600-talet kom til Nordmøre etter treprodukter, skapte nytt liv i fogderiet. De tok ofte med seg varer og tusket med eller mot loven. Etter sagnet hadde de penger med seg som de betalte for trelasten. Det gjorde folk kjøpedyktige og handel og omsetning kom i gang.

Som nevnt i en av mine tidligere blogger var sjørøveriene i første halvdel av 1600-tallet en plage. De dristige dunkerquekaprerne gjorde kysten vår utrygg. De våget seg helt inn i fjordene der de kapret de utenlandske fartøyene som lastet trelast. Etter sagnet var myndighetene en periode ganske maktesløse ovenfor dem. Særlig plagsomt skulle det ha vært i 1640-årene da eksporten av trelast var på sitt beste. Som nevnt var denne eksporten en av de største årsakene til at Nordmøre ble et eget tolldistrikt og opptakt til bystatus. Den alminnelige vareomsetningen hadde også en sterk oppsving.

Det kunne ligge opp til 30 utenlandske fartøyer i vågen på den tiden for blant annet tollklarering. Det skapte stor oppsving både i handel håndverk og vertshusvirksomhet. Men myndighetene fulgte utviklingen med argusøyne for de ville begunstige de større byene Trondheim og Bergen. Derfor kom det flere ganger forbud, utenom trelasteksporten, mot direkte import og eksport til – fra Nordmøre av varer. Men påbud eller ikke, bydannelsen av Fosna stanset ikke. Den kjempet seg fram til tross for motstanden.

Framveksten av en by i vår landsdel på Nordmøre kom som en nødvendig og logisk følge av trelastdriften og den nye tids gjennombrudd. Hverken privilegietvang eller handelsrestriksjoner maktet å hindre en naturlig utvikling av et økonomisk sentrum på dette stedet som etterhvert fikk navnet Kristiansund.

Tross motstanden og forfordelingen kom vi oss videre, den gangen som i dag.

 

 

 

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Et lite glimt fra vår kysthistorie på Nordmøre.

Flessaskjærene på Smøla en vakker julidag 2017. Foto Tore Grønseth.

For ett par uker siden hadde vi besøk av familie og venner på vår sommerplass her ute ved havgapet på vestsiden av Smøla. Den lunefulle naturen viste seg fra sin aller beste side og båten ble benyttet så ofte det var mulig til fiske og naturopplevelser i det vakre landskapet vi har her ytterst på nordvestkysten av Nordmøre.

En av de dagene dorget vi og reiste rundt ved båer og skjær utenfor Skarpnesset og Brattværet. Vi dro forbi Brattværkirka med sin spesielle historie og jeg fortalte litt av det jeg har lest av historier og hendelser om den. Grunnet denne spesiellt fine dagen ble det også til at vi gikk i land på Seiskjæret utenfor Brattværet og rastet og spiste lunch der i solglitteret utover et endeløst hav.

Det var på denne dagen vanskelig å forestille seg den tragedien som utspant seg her ute en novembernatt for litt over 300 år siden da skipet De Lexington grunnstøtte i et overhendig vær og drev mellom fallene der det ble delt i to. Mange omkom men 7 av de som var om bord drev inn på litt smulere vann og strandet tilslutt på dette skjæret der vi rastet denne fine julidagen.

En båt fra Brattværet klarte å berge disse, der det også befant seg en passasjer av embetsverket i Trondheim. En mann som hadde lovet Gud at om han ble reddet ville han gi redningsmennene en gave. Hans tittel og navn var Generalholdforvalter Hermann Treschow.  I den tiden var det en liten kirke ute på Brattværet og sagnet vet å berette at presten der ute forslo at han kunne oppfylle sitt løfte ved å gi en altertavle som manglet til denne kirken.

Året etter ble det sendt en altertavle fra Nederland som skulle være bekostet av denne personen. Altertavlen hadde følgende inskripsjon: «Til Guds ære og kirkens Zirat bekostet og foræret ad det her inndrefne skipsvrag De Lexington etter løfte av veledle le Generalholdforvalter Hermann Treschow». Samme altertavlen er også i bruk i kirken som eksistrer i dag.

Et lite glimt inn i vår mangfoldige kysthistorie her ute fra havgapet ute mot storhavet på  nordvestlandet av vakre Nordmøre.

Publisert i Uncategorized | 1 kommentar

I begynnelsen var Gomalandet en utkant.

Bildet er tatt fra Bjønnahaugen mot Gomalandet og må være fra midten av 1880-årene. Vi ser at det var store områder som ikke var bebodd. Noen hus var det på Nordholmen og i Strandgata. I bakgrunnen går det en sti oppover mot Strand Gård som ligger mot Nordsundet eller Dalasundet som det også blir kalt. Begynnelsen på den senere Gomagata. Vi skimter så vidt Sjøbrygga som ble satt opp av Olaus Devold på midten av 1800-tallet og en av driftsbygningene. Den gangen ble områdene benyttet til beitemarker og Slottamarker.

Historien vet å berette at tidlig på 14-1500-tallet herjet det sjørøvere utenfor kysten vår. Den nevner videre at noen av dem var fra Dunkirk. De herjet utenfor Skorpa og hadde tilholdssted i bukta som i dag blir kalt Dunkersundet. Navnet skulle stammet fra folket som kom fra områdene rundt Dunkirk. Men ingen vet med sikkerhet. Mange historier går ut på overgrep og voldsomheter og plyndring utenfor vår kyststripe på den tiden. Sagnet sier også at det var en kaptein Richelieu som til en viss grad fikk slutt på ulovlighetene engang på 1600-tallet. Men historien vet å berette at det var mange episoder lenge etter denne tiden.

Etter sagnet var det på den tida en episode med 2 smølaværinger som var på hjemtur fra Kristiansund. Om bord i båten var det far og sønn. Været var stille og pent så seilet kunne ikke benyttes. De måtte ta til årene. Utenfor Skorpa på veien utover ble de oppmerksom på en litt større båt som kom fra Dunkersundet og som hadde relativt stor fart da det var flere som rodde. De ante at den ikke hadde gode hensikter og rodde for livet for å prøve å komme seg unna denne båten. Takket være at sønnen om bord skulle ha vært uvanlig kraftig og sterk klarte de å holde avstand til den for en stund. Men den kom stadig nærmere etterhvert. Sønnen som på folkemunne ble kalt Stor-Jokkum, grep da et ferdigladd gevær han hadde.

I den andre båten var det også en mann med gevær og som siktet på de to karene fra Smøla. Men Stor-Jokkum var raskest og skjøt ett skudd mot de angivelige røvarene og han som hadde geværet stupte overende. Båten med de antatte røverne stoppet da opp og smølafolket kom seg unna.

Da Kristiansund ble  grunnlagt som by i 1742 skulle det ha vært 2 hus i vår bydel på Gomalandet. I en stue ved Dunkersundet skulle en Arnt Donchersundet ha bodd. Han var fisker/los. Det andre huset var det kjente «Plassastua». Dette huset sto nede ved sundbåttillegget på Gomalandet. Mange familier har bodd der opp gjennom tidene.

Strand gård på Gomalandet ble delvis oppdyrket i løpet av 1700-tallet. Bruket ble i 1760-årene oppkjøpt av kjøpmann Niels Strand som drev handel og gårdbruk der. Tidligere het plassen «Sølvskjeberget». Vil komme nærmere inn på historien fra denne tiden i en senere blogg.

 

 

 

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Supplement til «Kystvegen». Etterkommere etter Karen Johnsdotter Steinsøsund. Hammervold/Dalsethslekta på Smøla.

Dette er en oppdatert utgave med etterkommere etter Karen Johnsdotter Stensøsund som fikk en stor etterslekt med to ektemenn på Smøla her på Nordmøre i siste halvdel av 1800-tallet. Heftet er ett supplement til tidligere opplag av slektsboka «Kystvegen» og som omhandler Hammervold/Dalseth-slekta. Illustrert og med historier.

Heftet er på 84 sider. Prisen blir kr. 100,-.

Karen Johnsdotter Steisøysund kom sammen med sine foreldre til Smøla i 1840. Hun var da 6 år gammel. De kom i fra gården Mittet i Rødven. Karen skulle få mange etterkommere da hun ble gift 2 ganger. 14 i tallet. Hun drev landhandleri sammen med ektemennene fra der hun bodde i Valan i Steinsøysundet. Første ektemannen Ingebrigt Ingebrigtson Hammervold døde tidlig bare 37 år gammel. Med han fikk de 4 barn. Min oldemor Grethe Augusta Hammervold og 3 brødre. Andre ektemannen, som også kom fra Rødven, var søstersønnen til første ektemannen. Hans navn var Ingebrigt Sivertson Dalseth. Født 1836. De ble gift i 1860 og fikk 10 barn sammen.

Foreldrene til Karen var John Pederson Sandblåst og kona Anne Amundsdotter fra Bud. Begge var 49 år gamle da de kom til Hopen på Smøla.. Anne Amundsdotter døde i 1861, 71 år gammel, som ”innerst” i Valan. Kårmann John Pederson døde i 1863, 73 år gammel.De overtok et bruk på Valan i Steinsøsundet, bnr. 2, som ble utskilt fra hovedbruket bnr.1 i 1891. Foreldrene til Karen Johnsdotter Stensøsund drev denne lotten fram til 1850, da Ingebrigt og Karen overtok den.

Ingebrigt Ingebrigtson Hammervold, født 1819, giftet seg i Steinsøysundet , den 3.8 1850, med pike: Karen Johnsdotter Steinsøsund. Født 1834, i Bud. Han var da 31 år, og Karen 16 år. Han var på dette tidspunktet titulert som handelsbetjent. I 1862  som landhandler.I 1860 giftet Ingebrigt Sivertson Dalseth seg med enka Karen Johnsdotter Hammervold, født 1834. De måtte ha kongebrev for å gifte seg på grunn av slektskapet mellom nåværende og tidligere mann.

Karen Johnsdotter Stensøsund døde i 1904 av nervefeber. Hun ble 70 år gammel.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Ulrik Olsens trebrygge på Gomalandet brenner ned i oktober 1954.

strand-goma-ca-1950-2

Dette bildet viser hvordan bebyggelsen var på Strand Gård ved begynnelsen av 1950-tallet. Vi ser også nærheten til trantanker og trebrygga som tok fyr. Den ligger til høyre i bildet. Værforløpet hindret en større katastofe.

Den 15. oktober 1954 skulle bli en dag jeg aldri kommer til å glemme. Vi ble vekt i 2-tiden om morgenen av min tante Berit Grønseth som oppskaket fortalte at Ulrik-Olsenbrøgga var i full fyr

Utenfor soveromsvinduet så jeg et skremmende rødlig skjær av flammene som lyste mot husveggen og som fikk de lave uværsskyene som drev utover Dalasundet til å bli lyst opp av det samme uhyggelige skjæret. Etter at vi hadde fått på oss noen klær ble vi jaget oppover ”Strandabakkan” og de voksne i huset begynte straks å bære ut møbler og annet inventar. Utenfor hersket det en oppjaget og forvirret stemning, for alle var usikre på hva som egentlig hadde skjedd og om de store trantankene som lå tett opp mot gården kunne eksplodere. Hele senarioet var uvirkelig og skrekkopplevet.

Trantankene eksploderte heldigvis ikke men det visste ingen på dette tidspunktet. Det hersket også stor usikkerhet om Backer Trelastlager, som hadde lagerbygningene tett opp til det brennende pakkhuset slik som det kommer fram av bildet, kunne bli antent.

Hadde dette skjedd ville Strand Gård også ha tatt fyr. Til alt hell sto vinden ut mot Dalasundet. Noe som var den mest gunstige vindretningen i forhold til brannfaren for bebyggelsen i området. Det brant godt hele natten og det ble fortalt i ettertid at trantønner var rødglødene av den intense varmen som oppsto. For det var korte avstander i den voldsomme varmen som utviklet seg..

Jeg husker godt denne tragiske natten. Strand Gård hadde også denne gangen i løpet av historien ridd stormen av. Min mor og vi barna overnattet i det øverste av Svenskehusene der de gjestfritt tok i mot oss.

Om morgenen da vi returnerte til gården, fortalte min far at han ikke hadde trodd utfallet skulle bli så bra som det ble i det intense flammehavet og den svarte røykutviklingen som oppsto og som gjorde senarioet ekstra uhyggelig.

Det var heller ingen fysiske skader av betydning denne skjebnesvangre natten det jeg har hørt. En brannmann falt i sjøen, men kom seg opp ved egen hjelp, en annen forbrant hånden noe, men dette var alt som hendte av betydning. Men brannen kunne ha fått ett helt annet utfall hvis vinden hadde vært fra en annen retning.

Hendelsen er også beskrevet i boka «Oppvekst og hendelser på Gomalandet».

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar